Social fobi är ett ångestillstånd som utmärks av ångest, oro och överdriven självfokusering i sociala situationer. Människor med social fobi har en intensiv rädsla för att bli negativt värderade av andra människor och för att bete sig på ett generande och förödmjukande sätt.

Man är upptagen av sina ångestreaktioner, gör sig föreställningar om de tråkigheter man tror sig åstadkomma och försöker undvika att dra till sig uppmärksamhet, ibland med motsatt effekt.

Även om det är vanligt för många människor att uppleva oro före eller under en offentligt framträdande, kan orosnivåerna hos människor med social fobi bli så höga att de börjar undvika sociala situationer. Även om många människor med social fobi inser att rädslan är överdriven eller oförnuftig, kan de inte övervinna den. De oroar sig ofta dagar eller veckor i förväg inför en fruktad situation.

Social fobi kan vara begränsad till bara en typ av situation (så som en rädsla för att tala i formella eller informella sammanhang, eller att äta, dricka, eller skriver inför andra) eller, i dess mest allvarliga form, att en individ får fobiska symtom i alla sociala situationer. Social fobi kan vara mycket handikappande. Socialfobiker har ofta svårt att skapa eller behålla nära relationer. De tackar också ofta nej till utbildning. Många isolerar sig totalt.

Den intensiva oron eller ångesten leder ofta till fysiska symtom. Människor med social fobi upplever symtom som att rodna, kraftig svettning, darrning och andra ångestsymtom , inklusive svårighet att prata och uttrycka sig, illamående eller andra magbesvär. Dessa synliga symtom ökar rädslan i sociala sammanhang, "Det syns att jag har ångest och mår dåligt", "alla ser det".

Rädsla för symtomen skapar en ond cirkel; ju mer en människa med social fobi oroar sig för att
uppleva symtomen, desto större risk att utveckla symtom.

Social fobi kan vara ärftligt och och följs ofta av depression eller alkoholproblem.HUR VANLIGT ÄR SOCIAL FOBI?

Social fobi är mycket vanligt. Senare års forskning pekar mot att upp emot 13 - 15 % av befolkningen i Sverige har besvär av den graden att det ryms under begreppet social fobi.Social fobi drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män, även om män i högre grad söker hjälp Social fobi debuterar i barndomen eller i övre tonåren, sällan efter 25 års ålder.


VAD ÄR ORSAKEN?

Intensiv forskning pågår på området.
Gemensamt med andra typer av ångest och fobier är att det finns en ärftlig komponent.
Vissa forskningsresultat tyder på att en del av hjärnan som kallas amygdala är inblandad vid social fobi. Amygdala tros vara en central plats i hjärnan som styr rädsloreaktioner.

Djurstudier som gjorts indikerar att social fobi kan vara ärftligt. Faktum är att forskare i USA nyligen har identifierat en gen hos möss som påverkar inlärd rädsla.

En forskningslinje undersöker en biokemisk grundval för social fobi. Forskare undersöker också idén att en förhöjd
känslighet för värdering från andra människor kan vara psykologiskt eller hormonellt betingat.

Andra forskare undersöker miljöns påverkan på utvecklingen av social fobi. Människor med social
fobi kan kanske "lära" sig rädsla genom att observera andras beteende och konsekvenser av beteenden; en process som kallas inlärning eller social modellering.

Trots alla teorier och all forskning kan vi inte med säkerhet idag säga vad orsaken till social fobi är. Ett antal faktorer synes samverka.


BEHANDLING

Forskning har visat att det finns två effektiva behandlingar för social fobi; en viss typ av medicin och en specifik form av korttidspsykoterapi kallad kognitiv beteendeterapi. Medicin inkluderar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat).

Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk metod för behandling av social fobi. Huvudkomponenten i denna behandling är exponering, vilket innebär att hjälpa patienter att gradvis närma sig situationer som skrämmer dem.

Kognitiv beteendeterapi för social fobi även inkluderar träning i ångesthantering.Till exempel, att lära människor tekniker
som djupandning för att kontrollera ångestnivån.

En annan viktig aspekt av behandlingen är kognitiv omstrukturering, vilket innebär att hjälpa människor att identifiera tankemässiga feltolkningar och utveckla mer realistiska förväntningar på sannolikheten av fara i sociala situationer. Man får lära sig tekniker för att hantera sin upplevelse i sociala situationer på andra sätt än man tidigare gjort.

Stödterapi som t.ex. gruppterapi, par eller familjeterapi för att utbilda anhöriga om vad social fobi är kan också vara en del i behandlingen.ANDRA SYMTOM

Social fobi kan orsaka sänkt självkänsla, depression, och i ytterlighetssituationer, självmordsförsök. Många försöker minska sin oro och mildra depressionen, med hjälp av alkohol eller andra droger, vilket kan leda till beroende.

Många människor med social fobi kan även utveckla andra ångesttillstånd. I synnerhet, kan människor med social fobi bli så ångestfyllda att de får panikattacker (en intensiv rädsla med ett antal fysiska symtom) när de hamnar i sociala
situationer.

Allt efter som man upplever fler och fler panikattacker börjar man undvika de situationer där man tror sig få attacker. Dessa undvikanden, kan utvecklas till agorafobi, en oförmåga till gå eller vistas i icke kända och säkra miljöer på grund av intensiv rädsla och oro.

 


VAD ÄR SOCIAL FOBI?
HUR VANLIGT ÄR DET?
VAD ÄR ORSAKEN?
BEHANDLING
ANDRA SYMTOM
TILL SIDANS BÖRJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAD ÄR SOCIAL FOBI?
HUR VANLIGT ÄR DET?
VAD ÄR ORSAKEN?
BEHANDLING
ANDRA SYMTOM
TILL SIDANS BÖRJAN

 

 


VAD ÄR SOCIAL FOBI?
HUR VANLIGT ÄR DET?
VAD ÄR ORSAKEN?
BEHANDLING
ANDRA SYMTOM
TILL SIDANS BÖRJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAD ÄR SOCIAL FOBI?
HUR VANLIGT ÄR DET?
VAD ÄR ORSAKEN?
BEHANDLING
ANDRA SYMTOM
TILL SIDANS BÖRJAN